ที่ดินของแม่ ระหว่างลูกสาวกับน้องสาวแม่ ใครมีสิทธิมากกว่ากัน

การรับ ม ร ด ก ที่ดิน นั้นก็คือ เมื่อผู้ที่มีชื่อในเอกส า ร สิทธิเกี่ยวกับที่ดิน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. หรือ น.ส.3 ก. หรือ น.ส.3 ข.)

ได้ถึงแก่ ก ร ร ม ไป ในทางกฎหมาย แล้วที่ดินเหล่านั้นก็จะถือเป็นม ร ด ก ซึงจะตกทอดแก่ทาย าทของผู้ ต. า ย

โดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัย ก ร ร ม ที่เจ้าม ร ด ก ทำไว้ ซึ่งล่ าสุดมีสมาชิกพันทิปท่านหนึ่ง ได้

ตั้งกระทู้ถามว่า ที่ดิน อย า กรู้ว่าระหว่างลูกกับน้องสาวแม่ใครมีสิทธิในที่ดินของแม่ ซึ่เราหาข้อมูลคราวๆมาให้ดังนี้

การรับม ร ด ก ที่ดินทาย า ท ที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทาย า ท โดยธรรม มี 7 ลำดั บ ดังนี้ต่อไปนี้

1 ผู้สืบสั น ด า น (บุ ตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)

2 ภรรย าหรือสามี (ต้องได้จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น)

3 บิด าและม ารด า

4 พี่น้องร่วมสายเ ลื อ ด ทั้งบิด าและม ารด าเดียวกัน

5 พี่น้องร่วมบิ ด า หรือ ม าร ด าเดียวกัน

6 ปู่ย่ า ต. า ย าย

7 ลุง ป้า น้า อา
ตามกฎหมายแล้ว ใครมีสิทธิรับม ร ด กขึ้นอยู่กับผู้ ต. า ย ซึ่งเป็นเจ้าของ ม ร ด ก ได้ทำพินัย ก ร ร ม ไว้ก่อน ต. า ย หรือไม่

ถ้าทำไว้ท รั พย์ ม ร ด ก ก็จะตกเป็นของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในพินัย ก ร ร มซึ่งอาจเป็นญ าติหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่ญ าติ

ของเจ้าของม ร ด ก ก็ได้แต่ถ้าผู้ต. า ย ไม่ได้ทำพินัยก ร ร ม ไว้ ทรัพย์ของ ม ร ด ก ก็จะตกเป็นของ ท า ย า ท

ตามกฎหมายหรือทาย า ท โดยธรรม ซึ่งเป็นญ าติชั้นสนิทหรือชั้นห่ างของเจ้า ม ร ด ก นั้นเอง

สำหรับส่วนแบ่งม ร ด ก ของญาติโดยธรรมมีหลักอยู่ว่า ญ าติลำดั บ เดียวกัน จะได้รับส่วนแบ่งเท่ากัน

หากคู่ ม ร ด ก มีคู่ส ม ร สและมีลูก คู่ส ม ร ส จะมีสิทธิเท่ากับลูกคนหนึ่งแต่หากเจ้า ม ร ด ก ไม่มีลูก

แต่มีพ่อแม่หรือมีพี่น้องพ่อเดียวแม่เดียวกันและมีคู่สมรส คู่สมรสได้ครึ่งนึง อีกครึ่งหนึ่งแบ่งให้กับญ าติ

หากเจ้า ม ร ด ก ไม่มี ท า ย า ทลำดั บที่ 1,2,3,4 แต่มีท า ย า ท ลำดั บ ที่ 5 คือพี่น้องพ่อเดียวกันหรือแม่เดียวกัน

หรือลำดั บ ที่ 6,7 คือปู่ย่ า ต. า ย าย และลุง ป้า น้า อา คู่ส ม ร สได้มรดก 2 ใน 3 ส่วน

อีก 1 ใน 3 ส่วน ให้แก่ญ าติไปแบ่งกัน ส่วนกรณีถ้าไม่มีท า ย า ท ซึ่งเป็นญ าติมรดกจะตกแก่คู่สมรสทั้งหมด

ความคิดเห็นจากสมาชิกที่ได้แนะนำ

บุตรได้รับ100%

น้าเป็นทาย า ทลำดั บลอง ฉะนั้นลูกได้แน่นอน

สำหรับขั้นตอนและหน่วยงานเพื่อการขอจดทะเบียนรับม ร ด ก ผู้มีสิทธิได้รับ ม ร ด ก

กรณีเป็นที่ดินจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโดน ม ร ด ก ที่ดินนั้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

ในกรณีที่มีเอกส า ร สิทธิเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.3 ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอ ในกรณีที่มีเอก ส า ร สิทธิเป็น น.ส.3 ก., น.ส. 3

ถ้าท้องที่ใดที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเลิกอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอเกี่ยวกับปฏิบัติการตาม ก ฎ ห ม า ย ที่ดินแล้ว

ไม่ว่าที่ดินจะเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. 3ก. หรือหรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ข.จะต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน จังหวัด

หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่

ตามกฎหมายแล้ว ใครมีสิทธิรับมรดกขึ้นอยู่กับผู้ ต. า ย ซึ่งเป็นเจ้าของ ม ร ด ก ได้ทำพินัย ก ร ร ม ไว้ก่อน ต. า ย หรือไม่

ถ้าทำไว้ทรัพย์ ม ร ด ก ก็จะตกเป็นของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในพินัย ก ร ร มซึ่งอาจเป็นญ าติหรือผู้อื่นที่ไม่ใช่ญ าติของเจ้าของ

ม ร ด ก ก็ได้ แต่ถ้าผู้ ต. า ย ไม่ได้ทำพินัย ก ร ร ม ไว้ ทรัพย์ของ ม ร ด ก ก็จะตกเป็นของทาย า ท ตามกฎหมายหรือทาย าทโดยธรรม

ขอบคุณที่มาข้อมูล ไข่เจียม